https://new.siemens.com/kz/ru/kompaniya/o-nas/podrazdeleniya.html